Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

    ZENİZANGULUŞİ MAİNDİPE

 

                                                                            

  Ar u doen, ar var u doen, na var içkinen ora-

peşi ayiz doloe, dido mendraz na yen ar sunta, Or-

hani na coonz ar bere skiduudoen.

 

Orhanik çapa ar Temmuzişi dğaz umçanepemuşiala zuğaşe idudoen. Orhanik, zuğaşe na dolotusteyi, ar jur sum dğa oğune na diguru onçfiyu, naenşenti ayi oguuşeni, iboduz gyaudoen. Nau şuimuşite iboden-

doen. Heşoten, sayişi jindole madginasen do mamçfi-

yasen ya do dolangonendoen. Ovro (8) aneyi i-

pe ar bere na yen şeni, eeez dido menceli var uğun-

doen.

 

Heşo na ibodensteyi nanamuşiz ucoudoen: “Nana, moedi! Ma onçfiyu dobiguyi, tkfanişenti ayi mamçfiyen,”do e uvaludoen.

 

Orhanik na imçfirzeleşi, hekol, hakol, oğune e-

lepez, muz na avenan dido oçepeten opşeyi u doen.

Hentepe hek na yenanşeni, onçfiyu na dobiguyi, boiya

ya do unudoen. Amsikai, hekol hakol na yenan, uoçi-

napu koçepezti, ti muşi moondinapuşeni, zuğaşi doloendoeleşe onçfiyuşe gaçudoen. Vi (10) mero o-

nayi inçfiyuşi, na daendunuten, epepemuşik timuşi sayiş jindole na va imez ooonudoen. Şkuynaten mu vasen va uçiudoen.

 

Orhanik, olo olo ar jur sum oto fara sayiz geyludoen do ti gamiğudoen. Zuğaşen gale gamaimuşeni, hekol hakol ogzalu goudoen. Ala mu vuna, sotiele va agzaludoen. Sayişe eçi faraz naneyi geylu do ti gamiğuşi, çkar şuyi var doskidudoen. Hemuşkule oloti geylazna zuğaşen varti eşaleudoen. Hemuşeni, “Menceli tsudineşi mot boçodinama.” ya do nosişen gololapudoen. fala sayişi jindole dodginuşeni menceli omainuşeni sayişi jin yanciudoen.

 

Orhanik, geyluşe ti na meçu orapez, muşişe dido naniney na golatamz ar feluaşen ar oi, Orhani kodziyudoen do ucoudoen: “e bere, sayişi jin nao ayi elinciyidoen. Ala si mot iaalam, dogainduyi? Nuu nai sayişe mo dololapam, heşo mo ikom, sayi gegyaşkvasen. Si haşo dido va dogadginen. Clunşi ya da sayiz geylae. Hai ma moedi! Muntani gomaşinu, heya gitzvae. ayi memiyuci; Haşo doindey var imçfiyen, dolişkide. Hai skandeele onçfiyoni ereli megioçam.” uudoen. Na tkusteyi onçfiyoni ereli bereşeele konuoçudoen.

 

Koçik na tkupe Orhaniz dido ay daonudoen. Circil stikey stikey nuucudoen. Hemuşkuleti onçfiyoni ereli dokaçuşeni epe kogonhudoen.

 

Feluoçik, onçfiyoni ereli, zuğaşi jindole va meluşakiz: “Hamuz gyani, feluaşe egzdare. Hak amsia şuyi moyşfacinam.” uvudoen.

 

 

Orhanik, feluoçi timuşişeni ayoba na vu şeni dido moyşenudoen. Jinşen na mulun onçfiyon ereliz naapusteyi dikaçudoen. Okuleti, na dikaçu onçfiyoni ereliz na gausteyi mekaçabua steyi uzdudoen. Feluoçi ti onçfiyon ereli meoeyi na yen toi, tamo tamo moyzdudoen. Heşoten, Orhani felukaz ezdudoen. Orhanik, onçfiyon ereli sayişi jindole na yustu dido ay daonudoen. Feluaz na etusteyi, “Cumadi! Haya, telli tilivizoniz na oiyaman sayişi osiunobasteyiyen, dido kayiyen!” ya do telli molişenuşi uroyipape gedgudoen.

 

Turgayik, Orhani felukaşe na ezdu oraşen amsika ora golatuşi, hemuşe oedudoen do: “e bere, si na ipti bziyişenti dido dogaindudoen. Haşoten sotiksan va galen. Mati hai mamhapu omçfiyu minon. Ar jur sum fara zuğaşe meebuapa do amsika bimçfiya. Si hag na doedisteyi heşo a. Hekol hakol opşa oçi yen, hentepez oedi. Vaşa fala feluaşen metuapa. Ma na ptkfisteyi ordo moptae. Na moptisteyi ti feluaten gale gamagoonae. Si hak dişfzcini do iubini. Çarbepe dogauçanudoen.” uvudoen.

 

Orhanik ti: “Ho heşo ae. Sotiksan va bulu.” uvudoen.

 

Turgayik, zuğaşe meuaudoen. Hemindoaşkuleti, ar jur sum oto fara feluaz etudoen do meuaudoen. Feluamuşişi, toişe uayi meideyimuşi zuğaz dolooçeyi na yen şeni, dido var inanenudoen. Hemuşeni, feluaş jindole dido ayi gotimu aenendoen.

 

Orhani ti hem orapez, feluaşen, na aven oçepez hak muo domadginu ya do oiyuşeni, epe uvalumzdoen. fala heonayi ti va ubağuudoen. “Nako ayi dulyaz meapfadi. oçi igzalu, felua ma domoskidu, hai tiçkimi irriz moboondinapare. Çkimişeni nao irri na aenen bereyen tkfanoen.” ya do nosişen gololapudoen.

 

Orhanişi nosişen hentepe golutamuşi orapez, Turgayik, zuğaşi doloe çinopeyepemuşi dziyudoen. Hentepe dziyuşi amsikati hentepeala onçfiyu ay daonudoen. Feluaz na geen Orhaniz, mendraşen ucoudoen do, “e bee! Si heg dodgiti, ma kudi oodgeyepeçkimiala amsika oraz hak bimçfiaye. Dido va boyanam. Vaşa feluaşen meuaa. Ma moptaşi, dğoati na ptkfisteyi, galeşe gamagoonae.” uudoen.

 

Orhanik, timuşişi iyyiz olo moondapuşeni nosimuşi goyludoen. Munhaniyen gomaşinaz ya do hekol hakol oedudoen. Mutebuaşi, “Na bdgisteyi gamaaoney boe. Ala hamuşen ti gamaaoney dodginey dobive. Mupey dulya ana haineyişenti gamaaoney dobiva?” ya do ipurçinudoen.

 

Orhanik amsika oraşi, na en gelaunonişen apiney apiney igunzanu do imulanuz gyaudoen. valişi onçaalesteyi iziyenudoen. Hemioraz: “Muae kodolomangonu!” ya do gamimğoudoen. Ala mu vasen mitik va ootzonaz ya do nuk’u eten gamitudoen. Ouleti: “Ham toişe uayi meideyi, zuğaşen gamamazdazna, dido ayi ivasen. Heşoten na momangonu maenasen. oepez gebanana do ham felua hamiyepez ar jur sum fara golaptinapa-na, dido gamaaoney bive. Hemindoaz, iyik ititen moiyaman. Majbuan berepe ti tolişi doskiduten ooodunan.”

 

Orhanik, na mangonu oenuşeni toiz na naauzteyi, ainey ainey moyzduz gyaudoen. Toişe uayi meideyi, feluaşe mouşi, Orhanik, “Toişe uayi meideyi mona u. Ala gamaaoney ovapu şeni, hantepezti niondinen. uta dulya vaen, na mavenanpeşen iyişen ti dido gamaaoney bivare.” ya do nosiz gololapuşi, circili astikudoen.

 

Zuğaukayieyzduşi, felua, sayişi jindole hekol hakol onanuz gyaudren. Orhani, opepeala osteruşe gyaudoen. Muk var uçkindoen ala opeşi oinu çkar var aenendoen.

 

Orhani ar ele oe dikaçamz ar eleti zuğaz na yenan oçepez e uvalumzdoen do “e vuuu! Mokedit! Mokedit! Ma felua gomaşkfinen. Majbuan berepe! Tkfanti moedit! Ma, tkfandeşen ar jur sum faa dido menceli gedgey bore! oeti mainen!” ya do gamacoiney iaamitudoen. Orhaniz hekol hakol na yenan oeekti, heşotepe na aenen uian unuudoen. Hemindoaz zuğaz dumusteyi oçi na molobğeyi naenşeni mitiksanik va ognudoen. İyyik uroiney iyiney zuğaz isternanezdoen.

 

Orhanik oepeala na istern orapez, na avenan koçepemuşepek, zuğaşi galendo, okeyi isterezdoen.

Orhanişi umçane, Nejat'ik: “olo okeyi booçi. Muoyen doen! Ham osteruz, çkimi ocginu, mitiz na var aenen dulyayen.” ya do timuşi omskfudoen.

 

Orhanişi ala Nergis'i: “Nejat'i e, çkun jur jur var bisterti? fala ister so ocginamsteyi mupeepe zoon! iana telli si ocgini! Ma ti nao faa boçodini.” tku doen.

 

Orhanişi nana Ayşe: “Çkun tkvandeşen ayi bistert. Oedit do dziyit. Osteu diçodaşi, muo gocginit dziyaten. Ala hai amsika dobdgitat do ham na vi vali meşadveyi kovaleeşen omat.” ya do tku doen.

 

Gverdi saai golatuşi Orhanik na var oenan uooonu, olo oepez uiinamzdoen. oeşi oinu na va aenen uoçkinu, oepe hekol hakol onanamudoen. Felua, zuğaşi oananupeten, ua ua zuğaşi dido doloepeşe isuyineudoen. Ala na ivenpe Orhaniz çkar var açkinudoen. Hemuk, oepe hekol hakol eliktuşi do var dakaçaşi telli oeez aedudoen, hekol hakol va aedudoen. Zuğaşen galendoşen nao imendranu adziyuşi, “Vuh gobiimoşi!” ya do urudoen. Ouleti “Hag muo momalu? Vaşa, ham oepe oofeyiyenan? auliçkimişe biğa do dovaz. Oofey eisenepe na aenen oçiyen ala oeti muşen va aenaz, heti aenen.” ya do nosiz gololapudoen.

 

Orhanik na geen felua, çuta oraz, galeşen 3 m onayi zuğaşi doloe moyizdudoen. Orhaniz na uğuşenti dido şkuyna dolutudoen. “Nana mu are do so bidare! Maşkuynen. Felua, sok şakiz komotu! oezti va macginen. Haşoten gamaaoney va bive ala mitik ti va dziyoms. Gale na yen oçepe, na onayiti uua yenan. İyişen didi ma bore! İyişen didi ma bore! Hihihih! Hati ar gamaaonuyen.” ya do nosiz gololapudoen.

 

Orhanik, “oiz uayi meideyişi dudi sayiz dolopoçana ayi ivasen. Hemindoaz felua dodgitasen. Felua muşinayen cumadikti feluaşen mot getam, ma gale gamagoonae tkudorun. Hemuşeni hak dobdgita do pçfa. Motasen do gamamoonasen.” ya do muşebuaşi ipurçunudoen.

 

Orhanik, ar ele zuğauayi sayiz ooçamuşi, ar eleti mutebuaşi, “ Mutu uoenu pçfamaşa, ham çomiş oopalepeşi ari naenten omi ooa. Haşoten, iyyik, na boreşenti dido momoondonanoen. Ham bere dido nosiayi bereyen tkvanoon.” ya do nosiz gololapudoen. Heşopeten, oltapez nanudoen.

 

Orhanik, çomiş oopalepe na dikaçusteyi dudimuşi zuğaşe golonvaludoen. Ar keleşti, “Ham felua muşi na yen cumadizti çkar mutu va uçkin. Heo çomiş oopalepe uğun do na noidasen ii var uğun. ii varaşi, çkar omi iopeni? Ham çomiş oopalepeş hao omişe notsonale noidamaşi, omepeşi moğerdinuşeni, amsika ii uğuu konayi nao ayi iveu.” ya do nosiz gololapudoen.

 

Orhani, çomiş oçouz na gyauşen, gverdi saai na gotu orapez; Na avenanpek, Orhani goez do va adziyezşi, bere gondunu tkfezdoen. Zuğaşi galendo, uroyepeten guyi niidamezdoen. Orhan'i goaman ala var adziyeezdoen. Dğoa na hau bere so gondunu va ooboonit, zoonezdoen.

 

Nejati’k: “Orhaniiiii!” ya do olo olo ucoumudoen.

 

Nanamuşi Ayşe'k ti, toma tumu epepemuşiten goypaşumzdoen do, “Orhaniiii! Orhaniii!” Ya do uroey icoinupe gedgamudoen.

 

Na avenanpek, zuğaşi galendo goybğineyi Orhani goamezşi, na itez iyi oçik, hem bere, Turgayi coonz a oçişi felukaz na dziyez uvezdoen. Heyaen yado Turgayi ititen ti noiyeadoen, miyen oçkinapezdoen. Orhaniz na avenanpek, Turgayi minoen ayi açkinezşi, Turgayişele motezdoen. Motezsteyiti mo imaz ya do gulezdoen.

 

Rifati na coonz Orhanişi nanaş cuma, Turgay’işe na nanusteyi, “Mivi e oçi, Orhani soen? Mivi! Bere soen? Ominiyi mu vi?!” ya do uudoen. Ouleti ora ugoloşku aliz naaudoen.

 

Turgayiz ali audoen. Heşope ognuşi, ipti mişen zoonan va ooonudoen. “Vaşa he bere zoonan.”ya do nosişen gololapudoen. Ouleti feluamuşi sayiz na yomkfuuşe ele oedudoen. Va aziyuşi, goyimoşudoen. “Ho ho! Mi zoon hai oobooni! Si hem ua bere zoon. İsa, soyen hem bere? Dğoa çkimi feluaz doedudorun do hekol hakol okeru. Amsiati moyşfacinau. Dido doindeyi nauşeni ma gelebohunidorun. So idu eya? İyik gobibğat do bgoat. Zuğaşele bokedat. Bere feluaten gondunudoen!” tku doen.

 

Orhaniz na avenanpek Turgayik mutu na vavu ooonezdoen. Heti mutepeala ivudoen.

 

Nejati: “Ham oçik isa zoonz. Zuğaşi doloepeşe boedat. Feluaz geenna hamiyepez iven.” tkfu doen. İyi olo goşibğezdoen do hekol hakol oedezdoen.

 

İyi olok, zuğa do tsa na nanaman geğayeyiz oedezşi, dido mendraz na yen felua dziyezdoen ala mu noren var ooonezdoen. Hemindoaz, didoti mendraz ez doen. Zuğaşi jindole didoti tudelepeşi muocepe yen doen. Hemuşeni, feluati muocisteyi adziyezdoen.

 

Nejati, “Hem na idziyen ondi, muociyeni mu noen? Nao iuçanudoen. Dido ai ima mulun.”

 

Nergisi, ğva ooşkfudoen do “Ho, hentepe muociyen, hai naşkfi. ima motaşakiz majbuan eleez boedat.” tkfudoen.

 

Ayşek, hekol ele aiudoen. olo uroeyi, “Orhaniiii! Orhani so idii!” ya do icoudoen. Ouleti sayiz dolanudoen. “Ma bimçfiae do heşo bgoae. Orhani bziaye.” tkudoen.

 

Majbuanepek, “Zuğa dido didiyen, dolişkide. Haşo zuğaz va amilen.” uvezdoen. Ala Ayşe va dadginezdoen. Heşo ivuşi, zuğaz amatezdoen do hekol hakol gelimeyi cebri gamoonezdoen.

 

Feluaşen homişi opaleten çomi na opumz Orhanik ti, na aopu ar jur sum oto çomişeni moloşeneyi udoen. “Ham omiş ooputenti gamaaoney na boe boçkinapi. Mitik vamziyoms ala feluoçi cumadi motaşi do gale gamamoonaşi dziyanoen.” ya do nosişen gololapudoen. Ar eleti na opu çomepe, circil stikey stikey, uvraz molopşamudoen.

 

Na opu omepe dido ivuşi Orhanik mutebuaşi, “Doskidaz! Naoti dido, omi oopi! Dido yenan, diditi yenan, nanaçkimik hantepe geağanaşi, oomuşeni iyik ma uez memakanoon.” ya do izmocepe gedgumzdoen do molişenamzdoen.

 

Orhanik izmocepe gedgamuşi toisteyi ima komotudoen. ima na imzşeni zuğaşen galendo odziyamu, galendoşen zuğaşi odziyamu imulanudoen. Ala amsika oraz dido aeti imuşi do na imuşeni tudelepez na molibğez muocepe, amsika goşibğezdoen. Hemindoşkule, muocişenti ati munta ivudoen. Zuğa ğecisteyi irdudoen. Orhani na geşaen feluaz mantinuz gyaudoen. aa na manhasen Orhanişi guyi oananapamzdoen. Zuğa udodginu ua ua irdeudoen. Amsikada oraşi mantaşi na Orhani oşuvuz gyaudoen. Na yabu sayepeten, bere, telli dişuvudoen. Ar eleti imaten na işuvenşeni, ini ovapuz gyaudoen.

 

Orhanik ar ele inişi ovaputen ibiyepe artikartiz geyaneydoen. Ar eleti, onçaalesteyi tirtinamzdoen. oloti, “Hao sayiz ne bocginam dziyezoneyi, çkimişeni ‘Nao menceloni do nosiayi bere.’ zoonez. Haşoti nao gamaaoney bivi.” ya do nosişen gololapudoen.

 

Orhanik, cinikiz sayi mot yabeaz ya do, ti ucepeten meşaşinaudoen. Dido ini na avuşeni, sayi yabaşi, ayi va daoneudoen. Ar eleti, dido ainey na irden zuğak, na geçu sayepeten na izanzalamz feluaşen mo meblama yado hekol hakol dikaçamudoen.

 

Orhani, ez na ukaçun omişi uvraz dido aei dikaçeyi, “Ham omişi uvra mot melamaz. Dido apei uzdimu, mioemz. Ham omepe iyyiz boiyaşi, tiçkimi moboondinapae. Nana mu ae do so bidae! Dido ini domavu, vu-u!” ya do mutebuaşi ipurçinudoen.

 

Orhanik sika oaişi, feluaşi tudelepez eepe dziyudoen. Hem eepe ezdudoen do dudepemuşi yuaudoen. Na yuau dudepe, gamayazeyi do gamabizeyisteyi ivudoen. Na opu omepe uvraşen gamiğudoen do eepez nutsonudoen. eepe uaoni nayenşeni, omepe va meustun do va dibğendoen. omi eiş nutsonu, ata oaz çomuş oopuşe na oonamz, nanamuşişi cuma Rifai'şen diguudoen.

 

 Gverdi saaişen dido ora golatudoen ala zuğa olo irdeudoen. Zuğa a gunze ar oçi onayi jindole etamudoen. Orhaniz hekol hakol do çomepe na konorau eiz, uzdubuasteyi dikaçuten e avinuz gyaudoen: “Zuğaz elaidu! Ar dodgiti zuğa! Ar dodgiti! e amsika mebaşkfa do meboşfocina.” ya do imurmuludoen.

 

Zuğauayişi toiz, hem zuğaşi onanu do mozdinuz dido va naondinudoen. Toi, nosiz na var yavatensteyi, “ris!” ya do meodudoen. Uzuğauayel na doskidu felua, zuğa na mantusteyi nauşen dido hekolepeşe goyinvaludoen. Felua, gamardeyi zuğaşi doloe elaideyisteyi ogzaluz gyaudoen.

 

Orhanik, jur eti amaaz ya do omepe ğalacicapeşi tude ezdudoen: “Ham omepe zuğaz oe var boğapae! Hantepe mupeepeten opi. Hantepeşi oiyuten na mavenenpez, tiçkimi mopondinapae! Çkimişeni, nao iyi na aenen bereyen tkfanoren!” ya do ğoudoen.

 

Orhanik, jur eten oepez okaçuşeni timuşi doendinudoen. Zuğa ordo ordo manhinuz gyaudoen. Hemioraşakiz, felua na var geyiktu, didi ayoba udoen. Dido na irdu zuğaşi doloeşen: “Grugrugru!” ya do ar ocgiyalu do omğouşi ontaleyi muntani ignudoen.

 

Orhaniz, aşkuynudoen do, oe mobizda ya do inudoen: “Hem oanuti mu noren? Zuğaşi doloepeşenyen steyi bogni. Nana mu ae do so bidae! Oşkuynuz gebai. Ham oeti nao monaudoen. Zuğaşen, ajliya majliya gamatazna, hamuten tiçkimi pçfare. Va emazdazna mu ae?” ya do imurmuludoen.

 

Orhanik na ognu, ocgiyaluten onaleyi omğorinu, na daonusteyi ajliya var udoen. Muşisteyi, zuğa irduşi doloe na doskidu, ar did felua na igzaltuşi eşiğamu acgiyalupe u doen. Did felua, a ua oraz, Orhaniz na aziyasen onayi nanudoen. Hemuşenti dido nanuşi, did felua na kosumz ar oçik, Orhani heg na yen kodziyudoen.

 

Didfeluaşi oçik, Orhaniz e uvaludoen do “e bere! Si ham ai imaz zuğazşi hao doloelepez, fala mu dulya giğun? Dodgiti do mogişletinat. Çkuni did feluaz kegzdat.” ya do uudoen.

 

Orhanik, ciniki hekol hakol onanudoen do: “Va iven! Felua muşi nayen cumadi motasen, oe inasen do feluaten gale gamamoonasen. Felua mebaşkfana, hemindoaz, nao ayi do nao nosiayi bereye var zoonz!” tku doen.

 

oçik, “Moti” ya do e uvaludoen do: “ue mot itoam! Ham aoniz, hem feluaten zuğaşen gale var gamilen. Na tkfam oçikti hag var malen. Dulyaşi pai, hem feluaz, didoti va naondinen, sika oşi zuğaz geylamz.” tku doen.

 

Didi feluaşi apanik, oaamitupe ognu şeni gale gamatudoen. oçimuşiz nanudoen do: “e onayi berez var maucinenan. Heya hag var maşkfenan. Meebanat do kebzdat. Var motuna, zuğaşe meuai do bere kezdi dikaçi do moyoni.” ya do nupurçinudoen.

 

Did feluoçepek, did feluapemutepeşi, Orhanişi feluaşe nonezdoen. Feluapeşi nasfapuz sum-oto mero doskidiney dodginezdoen. Na nanezşen, amsika ora gotuşi, nosepez na var avaten ar munta ivudoen. Zuğa, jur oçi onayi irdudoen do feluaz na mantuzteyi, tişuanişi moyktudoen. Orhanik, feluaşi jindole yacinudoen do olo felua dikaçudoen. Na moyiktu felua, oysanuşeni nacinuz gyaudoen.

 

Orhanişi ez eteez nurçaeyi çomepe na ziyuşi oçik, did feluaşen ucoudoen. “Giçkini mu gomaşinu? Si hai çkun did feluaşe komoti. Hem felua, haişkule var megaşlatinen. Amsika ora gotaşi, geylasen. Hemuz mutu var ienen. Hemindoaz, ez na gikaçun omepeti eşen megilasen.” ya do uuudoen.

 

Orhanik, ez na ukaçun omişi eepez, na ukaçuuşenti apeti dikaçudoen do “Tini ti melams zoponi? Ala ma hantepe dido oraz omaçou. Didoti domaindu.

 

oçik, uçkinobuasteyi: “Hamindoazşkule a didi zuğa mulun da felua melua telli dostikomz. Oule feluati çomepeti zuğaşi doloe oynalaman do geylaman. Ala si ti na moyşletinareyi, heya mitiz var uçkin.” ya do nosi dogurudoen.

 

oçik na tkupe, Orhanişi nosiz moyutudoen: “Dobayceyi cumadi. Jindoleşe, did feluaşe kemzdit.” yado ti ovaludoen.

 

Didfeluaşi oşkfoni na dikaçamu aanik, Orhanik na tkupe ognuşi a kodarçudoen do omçfiyon ereliz na anusteyi Orhanişe ooçudoen. ooçudoen. Omçfiyon ereli, Orhaniz konufalaminudoen. Orhanik e na nanişinensteyi oğimuşişe meludoen. Orhanik, omçfiyon ereliz a naaudoen do meopudoen. Jur eten dikaçabuasteyi uzdudoen.

 

aanik toiz na gyanusteyi, Orhani, onçfiyon erelite, ayşfayiciz jindoleşakiz inezdoen. Orhani olo molişenudoen. Heşoten didfeluamutepeşe kezdudoen.

 

Orhanik, “Ham didfelua, oramuşiz motu. Dido domaindudorun.” ya do nosişen gololapudoen. Ala olo ti onçfiyon ereliten sayişi jindole osuyinu unuudoen. “Haya nao ay domaonu. Ma aandğaz haşo osiyunu minon. Ala hantepez va matkfen, oncğoyi maven.” ya do nosişen gololapudoen.

 

aanik, Orhaniz oedudoen do, “ayite moti e bereçkimi. Si ham didi zuğaz fala mu goum? Çkun didfeluaten va gziyait onayi dolişkidei. ima motuşi, na irdu zuğaşen bima ya do feluapunaşekele va gobiktitnaio varti ti gziyai. Hai tiçkuni giçinapat. Coo iili miğun. Hamuş cooti ayfuni yen.” tkudoen do majbuan oçiti noiyudoen.

 

Orhanik nena var eşiğuşi aani iilik,“Si, haşo nako e toobola bereye! Ham didi zuğaş doloe doskididoen, olo ti sayişen var gamului. Skani coo mu giğun, çe bere? Si ti cooskani mivit. Oaamitu dido ayi va gionsi? Muşeni va iaamitam. Vaşa zuğaşi sayi gegaşkfinu?

 

Orhanik, ar ele na işuvu tomamuşi ikosumtuşi: “Var. Oaamitu dido ayi mionz. Dido na domainduşeni var maaamitu. Coo Orhani miğun. Ma na i dulyape ayi dogaonuyi iili cumadi? Hem felua fala fala hak şakiz momağu.” uudoen. ez na ukaçun omepeti oiyudoen.

 

aiani iilik, amsika eladzisineyi: “ayi domaonu. Ala ayi omi ooişeni, ayi domaonu. Hamuşkule, si si ivi ma miuci. fala fala feluaten zuğaşi doloepez mot goytoe. Zuğaz, ar didiskaniten goti. Çkimde iana haişkule feluazti mot geedam.” ya do nosi doguudoen.

 

Orhani, did feluaşe etuşen amsika ora golatuşi, tişuanişi na moyktu felua, zuğak galeşeele ogzalapuz gyaçudoen. 10-15 deyeşeti, didi kfalepunaz na golantusteyi doroudoen do telli goşibğudoen.

 

Hemorapez, zuğaşi galendolepezti tudeşi muoci na yen şeni do imati imzşeni 10-15 mero hekolepe var iziyendoen. Did feluak na gamimez oanupeti, mitik var ognudoen.

 

Zuğak, na dorou feluaşi, meaey pitsayepe, 10 deye ora var golatuşakiz, galendopeşeele moyonudoen. Hemioraz, zuğaşi galendoz Orhani na gouman, na avenan oçepeşi, ar jur sumi, hegez doen.

 

Nergisi, “Ma heya haya va miçkin! Ar oçişen, didfelua bziyat do Orhani, zuğaşi doloendo bgoat.” ya tkudoen.

 

Nejat’ik, “İssaki! Haya hakşakiz muşeni, va gomaşinez. Ma, aşfayiciz feluapunaşe bida do didfelua bziya. Orhani hemuten bgoatna ordo maziyenan.” tkudoen.

 

Nejatik, ogzaluşen ue na ezduzsteyi, Rifati: “e! İyik hakolele motit. Zuğak gale ar meaeyi piayi gamiğu. Jindolemuşiz, ‘Turgayişi’ çarz.”ya do gamimğoudoen.

 

Nejatik heşope ognuşi, nena mepatkaleyi, “Turgayi! Si Turgayi gcoonz. Ham pitsayi skani feluaşiyeni?”ya do kitudoen.

 

Turgayik, ti mendriudoen do, “Ho! Heşoyen! Ham pitsayi çkimi feluaşen meroudoen.” uudoen. Orhaniz na avenan oçepeşi heg na yenan didolepek, iey oniey obgauz gyaezdoen. Nanamuşik na ognusteyi oonağuudoen.

 

 

Hemoapez, gale na ivenpe çkar na var uçkin Orhani do na geedu did feluaz na yenan jur oçikti, biey biey mulunandoen. Didfelua, felapunaz amatimapuşeni zuğaala dido ibodezdoen. Feluapunaz 12 deyez, amalezdoen. Hem ora, felua na merou do Orhanişi na avenan oçepek, aey do çaeyi payi na dziyezşen sum deye gotu orapez mofadudoen. aikanaşe amatezsteyi ar deyez zuğaşi nanapunaz nanezdoen. Did felua motamuşişakiz nosiz na var yav'aten muntanepe ivudoen. Ala, Orhanik feluaşi doloe na u şeni var dziyudoen. Did feluak gzaz, zuğaz çkar var nanudoen. utineyi motudoen.

 

Orhanik didfeluaşen darçineyi kogetudoen do: “Ma aşfayiciz çkunepe na yenan eleleşe bida, nao orayen zuğaz yenan, hai irriz olo gyayi amşkoynez. omepe mepça do nanaçkimik doağanaz. ayite bdizirat” tku doen do oçepez e uvaludoen.

 

İaamitamezşi, aiani iiki do ayfuniz sfalepe koyutezdoen. Ala Orhanik olo var dziyudoen. Ouleti aula mekteyi naenşenşeni çkar va aziyudoen.

 

Orhanik ar jur sum oo e ezduşi, did felua puineyi zuğaşele igzaludoen. Tsaşeele etamuşakiz, dimendranuşeni iuanudoen do gondunudoen.

 

Orhani, feluapunaşi galendo naen na imçfiyupuna ziyasensteyi didi kfalepez etudoen. ez na okaçun eiz nooneyi çomepe ez dikaçeyi hekşe oedudoen. Na avenan oçepe heezdoen. İyik oonağuayi naen nanamuşiz gulapeyiyenandoen. Ala muk nanamuşi va adziyudoen. Amsika oraşi na aven a oorca do hemuş berek Orhani dziyezdoen. Majbuanepez uotku, na mulun Orhanişeele idezdoen. Kfalepunaşi getimonişen getusteyi konagezdoen.

 

 

Kçini kçe tomoni do 80 aneyi udoen. Beremuşi uça tomoni, did korboni, uça toloni na yen 50 aneyi u doen. Coo Coni na uğuudoen.

 

 

Conik, Orhan’iz konaguşi ai ai ela'dzisinudoen. Mitik ognamsi ya do hekol hakol oedu do miti var dziyuşi, “Hak şakiz sori? Gangara!” ya do Orhaniz umoudoen.

 

ai guyon, Conişi nanak ti hemusteyi eladz'isudoen do hentepeşeele nanudoen. “Skanişeni hao oraz hak ham imaz bişuvit do dğa bomupanit. Na var iven dulyaen. İşkidai onayi, hamuşen ayi iveu.” uu doen.

 

Conik, Orhaniz geçamuşeni e ezduşi, Turgayik hentepe dziyudoen. Hekolele nanudoen. Conik heya dziyuşi, e tamo tamo geyğudoen do Orhanişi ti srimudoen.

 

 

Turgayik Orhani ezdudoen do na avenanpemuşeele oyonudoen. İyi olok Orhani na muçitu dziyezşi dido ayi daonezdoen. İpti umçanemmuşi Nejatik dolaidudoen. Oule majbuanepekti doladezdoen. Nanamuşi Ayşekti 2 deyeşi gountsudoen. Beremuşi na motuşeni dido ay daonudoen.

 

Orhanik amsika oraşi na opu omepe oiyudoen. “Moedit nako dido çomi oopi. Nao nosiayi bore.” tkudoen.

 

İyik Orhaniz, “Nao ayi gaenudoen.” tkfezdoen. Ala Coni do nanamuşik, “Hem omepe var ipelen.” tkfezdoen.

 

Hemindoaşkule Orhaniz, hemoaşakiz mupeyepe vu ya do opşa munanepe iezdoen. Hemukti, iyiolo tkudoen.

 

Orhanik oaamitumuşi oçodinuşi nanamuşişi cuma Rifatik, heya moyşletinez oçepez, “Dido mardi.” otkuşeni, feluapunaşe darçudoen. Hekol hakol oedudoen ala ‘iili-1’ na coonz didfelua var adziyudoen. Heg naen oçepezti iudoen ala ‘iili-1’ na coonz didfelua, çkayik nayen var ziyezdoen. Heşo coo na coonz didfelua çkayi naenk ognuti va ognudoen.

 

Rifati igzaluşkule Ayşek, Orhaniz: “Vuuu! Çe bereçkimi! Si muçiti ala Turgayişi felua dorou do geyludoen. Ar dulya hem felua uğuudoen. Paramuşi omiş oçjoputen moogamudoen. Hai mu vasen? Upaeli doskidasen. Hem zuğaukayi zuğaşen va moizdionayi va iveuyi?” tkudoen.

 

Orhanik, amsika hekole na dgin Turgayişe ele idu do nanudoen. “Skani felua va domakaçu, geylu. Ala ağne felua egiopae. Upael va doskidae.

 

Turgayik derdiayi nayen va ooonapu şeni: “A feluaten mutu vayven. Hentepez mot niidam. Mutu vaen, Si na muçiti heya dido ayi domaonu.” tku doen.

 

Orhanik, ez na ukaçun 3-4 kilo ti var motasen eeez na notsonu çomepe, oçiz nuğiyudoen do, “Hantepe kezdi cumadi, ham çomepe skani az. Gamaçi do tiskaniz ağani ar felua eoi.” tku doen.

 

Turgayi, feluamuşi na merou do dipunçoluşeni dido derdiayi u doen ala ham ua berek, guyişen na motimapu do uvu nenaşe, ayi nenaten var guktu doen. “e bere, dido mardi. Ho, ma hamuten didi ar felua emaopen. Si ti irdaşi ağne feluaçkimiten çomişe goonare.” tku doen.

 

Orhaniz elimskfudoen do na avenen oçepez, “Moedit, ma nao eşen iyi na momitamz bere bore. Turgayi cumadik çkimi aulaten, ağne felua eoasen.” tku doen.

 

Hemoaz Rifati motudoen. Na dziyupe do ognupe tkudoen. İyi olok Orhanik mupey studi atkfen ya do nosişen gololapezdoen. Berez ayi mo boonapat ya do mutu va tkfezdoen. Ala fala Coni do nanamuşik, “Ham bere sefiliyen.” ya do artikartiz itkfezdoen.

 

Turgayik sika oaşi, Orhani do na avenanpeşi iyiz oedudoen do, “imaz dido mandzinu. Haşoten ooyişe va galenan. Ma feluapunaz ar bageni miğun. İyi olo hek bidat do dopedat. Orhanik, ho tkunati na opu omepe geağanat do oomat. Tkvanti ma ti nao orayen ugyaeli boet.” tkudoen. Ouleti Orhaniz oedudoen do, “Ho zooni? Zoonna oule a'ndğaz, skaniala ağne çomepe popumt. Hentepe gamapçatşi ağani felua emaoanoen. Ham çomepe umanişe şakiz var nuondunan.” ya do iaamitudoen.

 

Orhanik, amsika nosi goyluşi, “İven! Mati dido mamşkoynu.” tkudoen do dayceudoen.

 

İyi olok, aşfayiciz gzaz gedgitezdoen.

 

Turgayişi bagenişe aşfayiciz alezdoen. Darçineyi doloe molibğezdoen. Turgayik, dido şkoyiney naenan uçkiuşeni, çkar udounu, epe goynziudoen. Geladgonişi jindole, ua ar angi geladgudoen do çomişi oauz gyaudoen. İptiney omi aumuşi, nosepez na var yavaten ar muntaz nagudoen. Çomişi korbaşen, sum maindi gamatudoen.

 

 

Turgayişi, epepe ozanguluz gyaudoen. Hek na yenanpe iyyik ti muşisteyi mu vanoen va açkinezdoen.

 

Turgay: “Mintaniyen sum maindi noiten meaoeyi uğuuna, zuğaşe nulu do ham omik geyşkuyi eya?, Ham omikti planktoni ya do haya gyaşkuyi? Noiti nao vaypelapu udoen. Çomişi korbaz dondğuludoen. Hantepe geladgoniz mebaşkfa do olo omişi oauz gebaa.” tku doen do maindepe aele na dodgusteyi olo çomişi oauz gyaçudoen.

 

Majbuanepekti toli dogzeyi omi do maindiz oerezdoen. Ala Conik, majbuanepesteyi, muo ivu ya do var ierudoen. “Ham maindi paa ikomsi eya? Mo ooboonaama do dolokunuçkimişi urvaz booça.” ya do nosiz gololapumudoen.

 

Turgayik, majbuan omepeti aşfayiciz audoen. omepe aumuşi, aa omiz ar jur sum maindi gamatudoen. İyyik, mu va noen oynalezdoen. A artikartişi tolepez, a maindepez oeduşe gyaezdoen.

 

Nejati, “Mupey dulyaz mebagit, zuğaz tude na meşaen aa omişi korbaz maindi yeni? Orhani! Vaşa si çkuni ala osteruşeni vi. Çomepez ham maindepeti si guşkfapiyi? Mivi mivi. Ham studişi maindepe nandidiskanik mekçuyi?” uudoen. Orhani, “Var umçane, ma mutu va i. Ma maindi so bziyai. Nandidişi maindepe buğeyiyen. Hantepe randunan.” tkudoen. İyik hemusteyi tkfezdoen.

 

Conik, nanamuşişi uciz nanudoen do mitik var ognasensteyi, “Nana, ham maindepeşi, çkunti ar jur sum oto manenan, isa boyeyi? Mitik var ziyamaşi ar si ar ma mebaaat.” ya do nupurçinudoen.

 

Orhaniz na avenanpek, maindepeşeni, dido para ikomsi var ikomsi ya do oaamiuz gyaezdoen. Hentepek toli maindepeşen goiğezşi, Coni do nanamuşik artikartiz tolepe gamunçaezdoen. Hemindoaşkule, ar tolişi na paton oraz, tito maindiz naaezdoen do dolokunimutepeşi uvrapez dolooezdoen. Var ooonezdoen ala maindi dolokunuşi uvraz dolooamezşi, juizti gunzanobapemutepeşi imulanudoen. Hem maindiz, heşo dulyape uğundoen. Hemuşenti dido na aenen dulyapeti uğundoen.

 

Amsika çu şkule, Coni, sviisteyi dodgitudoen. “Çkun dulya miğunan, nana siti iyisani do bigzalat. Gyayiti omaten hag va maomez, ugyaeli boet.” tkudoen. Ouleti, nanamuşiala igzalezdoen.

 

Orhaniz na avenan oçepek, omepe itağanuşi, nuuz sayi dobey dobey nostuni muideyi irri olo omezdoen.

 

Çomepe iomuşkule, Nejati, “Gendğani irrik oobibğat do uyumcişe bidat. Hek, maindepek nako paa ikoman dobiguat. Ar jur sum, mu mananoonna gamapçaten do paape bipaaten.” tkudoen.

 

Turgayik, “İven Nejati cumadi. Hamseyi, maindepe tkfan giğuan. umanişe mati emzdaten do heşoten bidaten. Geaelişi gverdi Orhanişi ivasen. Na doskidasen çkun oobirtamt.” tku doen.

 

Gendğaney dğaz, oibğezdoen do uyumcişe idezdoen. Hek maindepe oiyezşi, oçiz sayizsteyi upepe abudoen, epepe uaaludoen. Maindepez heşoten oedudoen. Ar jur sum oto tkvamtaşi, uyumcik ar ibrestudoen, ar iuçanudoen do: “Hantepe! Ala haya muo iven? Hantepe! Nukuşen nukuşe na gulun, oteneyişi oaamiuşişi Zenizangulu'şi maindipeyenan. 900 anaşendoni gonduneyi na yen itkfen. Ham leapeşi irri uyumcik, artikartiala Zenizangulu'şi iaamitaman. Ham maindepe so ziyit? Şinaey giğuesi?” tkudoen.

 

Hentepekti “Ho heşoyen.”uvezdoen. Muo dziyez var tkfezdoen.

 

uyumcik na tkfasen nenape va içodudoen. “Ala tkfan çkimde vit (10) maindi momiğit. Otkfinuz, Zenizangulu'z 12 maindi na uğun itkfinen. Hentepeşi doloe, jur maindiz, nosiz na var yuvaumz dulyape aenenandoen. Hem maindepe na moydvasenpek, dido ora var golata'şakiz jur aulon skidala ivenanandoen. Ala haya ar otkfinuyen. Çkimde itatna, tini vaen. olo otkfinuz na itkfenşeni givamt, ham matzindepe, oeşendoni ar jur sum oto fara idziyudoen. Ham jur maindi, irriti artikartiz oonovet cumalepezteyi na nugnaman oçepek ezdezdoen. İrriti ai guyoni ez doen. Hem oçepeşi irrikti, hem maindepeten bozopemuşi gamatezdoen. andaz sica do noğamisaz maindepe na moyidvusteyi, bozopemuşi, sicamutepe ala jur aulon skidala ivezdoen. olo ptkfa do mot onalamat. İri olo otkfinuyen. Ma, otkfinupe guyiz tini ya do var molobidume. Dodgitit, ham taoz hantepe na çarz areyepe u. Vio jur (12) mainditi iziyudorun konayi ayi iveu. Mu a, hentepeti sorenan mitiz var uçkin.” ya do tkudoen.

 

 

uyumcik, geğaeyepeşi karalee na motupez oiyudoen. Geğaeyepez na geenan oepe, issati artikariz oonovet cumalepezteyi nugnamezdoen.

 

Ar ti, na içinoman ar oizti dido nugnamezdoen.

 

Nejatik, hem nugnapu na dziyusteyi na ivenpe ooonudoen. “Ham geğaeyepez na geenan oee, naonayiti Coni'z nugnaman. Mavenan ala heti dido ati guyon, banga ar oçiyen.” tkudoen do ar dodgitudoen. Amsika oraşi nosiz dolantudoen. “Hemindoraz poeğitşi vio jur (12) maindi var uyi?”

 

Turgayi, “Ho! tiniyen, ğaeyepez na yen oçepe hem oçiz nao nugnaman. Vio jur (12) maindi na uti isa zoon. Mati poeğidorun. Jur maindi so idu eya? tkudoen.

 

Ar jur sum deyeşi, uyumcik na içinamz ar oçik tyukyaniz amatudoen. epepe valey valey, “adiri, ambaepe ogniyi? Noğaçkuniz iyya na guluu,coo Coni na coonu ar oi var uyi? Hem oçik, handğa bozomuşi damuşişi biiala gamatudoen. Karalepez itepe geçezdoen. Hemindoaşkule, maindepe, moydvezdoen. 10 deye golatuşi, sicamuşi do noğamisa jur aulon skidala ivezdoen. Coni do nanamuşizti elaidezdoen.” ya do na ognu ambarepe tkudoen.

 

Heg nayenanpek heya ognezşi, maindepe Coni do nanamuşik na iiyu ooonezdoen. Heşope na ağodezti ognezşeni, iyi oloz a ganudoen. Haişkule mutu va maenenan, var niiyeaz tkfezdoen.

 

uyumcişe oobğeyi na motezpek, maindepe, dido ora na eçou ar oaamituten gamaçezdoen. Na motez uyumciz na uğun para var yanuşi, fala var yaoudoen. 10 uyumciala ar ivudoen do hentepe ala na oonez parape meçez doen do eoezdoen.

 

Nejati,”Turgay cuma, ham paraşi amsika na yen skani ivasen. Oto paraşi ari nayen skaniyen. Feluati girou. İyişen dido paa si ganen.” tku doen.

 

Turgayi, “Heo para var emazden. Hem çomepe ma var opoi. Hem parape didoti didoyen, şilya do şilya felua eyoen. Ar ua felua emiopit mibağun. Ma bulu!” tku doen do gamigzaludoen.

 

Orhanik, noçişudoen:, “Turgayi cumadi dodgiti. Si momişletini, hemuşkule feluaskanik momişletinu. Çomepeti skani çomiş oopalepeten ooi. Si çomişi oopu var giçkin, feluaz ii var giğun ala para eopinu giors.” tku doen.

 

Turgayi, Orhanik na tku nenapaz uci meçaşi, paraşi ezduz dayceudoen. Paraşi gverdişi gverdi hemuz meçezdoen. Gverdi naen Orhanişi ooyişi ivudoen. Na doskidu gverdişi gverditi mutepeala Orhani na goez na avenanpez upaezdoen.

 

Orhaniş ooyişi oçepe do Turgayi, çuta oraz gverdobaten ar didfeluaşi şireti gedgezdoen. aa didilobaz didfeluape eopezdoen. Maindepe na dziyez oraz mutepeala nau na avenanepeti şireişi dulyapez amoşkfezdoen.

 

Orhani irduşi do 24 aneyi ivuşi, Turgayişi 18 aneyi bozo usniye ala içiludoen. Şireepemutepeşiti aan dğaz dirdudoen. Paraşi doloe skidezdoen.

 

Orhanik hfala şireiz var molikaçudoen. Bereuşi imçfiyamaşi ordo na doenduu çkar va doskidudoen. Omçfiyuşi oçi ivudoen. Omçfiyuz iyiz golatudoen. Altunişi aliş doloidonepe doloidezdoen.

DİÇODU

 

kudi oodgeyi = arkadaş

 

gamaaoney= havalı

 

omiş oopalepe: olta

 

uzdubua= mengene

 

zuğaukayi = gemi çapası

 

e toobola=inatçı

 

nanapuna= deniz iskelesi

 

tao= dolap, buzdolabı

 

gverdoba=ortak

 

Gverdi= yarım

 

 

dulya=iş 

 

aliş doloidoni= kolye

 

noğamisa=gelin

 

skidala=yaşam, yaşantı

 

dobayceyi= razı oldum

 

kodayceu= razı oldu

 

kodaycei= razı oldun

 

kodobayceit= razı olduk

 

 

urzeni= üzüm

 

biga= değnek

 

cumadi= amca/ dayı

 

skidala= yaşayan türler

 

ore= kabak

 

dişka= odun

 

ca= ağaç

 

ciye i= ağaç/bitki kökü

 

 

 

 

kodayceit= razı oldunuz

 

kodayceez=razı oldular.

 

 Eserin Türkçesi için bu yazıya tıklayabilirsiniz...